German English


Other Catalogues


Save


Narrow down by Material Type


Online inter-library loan

1 - 5 of 5
      
* results  search [and] ACC 17.? dtm(201710? or 201711? or 201712?) YOP(2017 or 2016 or 2015 or 2014 or 2013) (sgb GU or GV) (aui u or i or g or c)
Books 1.  Min jarste duusend Uurde : Frasch
/ Heather Amery. - 2. verfääderd aplååge. - Bräist/Bredstedt, NF : Nordfriisk Instituut, 2017
Books 2.  Miin iaars duusend Würder : Halunder
/ Heather Amery. - 2. verbesserte Auflage. - Bräist/Bredstedt, NF : Verlag Nordfriisk Instituut, 2017
Books 3.  Tûzen wurden : in printsjewurdboek
/ Heather Amery. - Sânde printinge. - Ljouwert : Afûk, 2015
Books 4.  Lêzingen fan it tweintichste Frysk filologekongres fan de Fryske Akademy op 10, 11 en 12 desimber 2014
/ Hanno Brand. - Ljouwert : Fryske Akademy, 2015
Books 5.  Frisian grammar : the basics
/ Jan Popkema. - Leeuwarden : Afûk, 2013
See also: friesisch
1 - 5 of 5
      
Word   Type   Count
2016 [YOP] year of publication ≈15356
201711? [DTM] date 1871
2015 [YOP] year of publication ≈15956
17? [ACC] accession number ≈7331
201710? [DTM] date 1773
gv [SGB] shelfmark with blanks 618
i [AUI] loan indicator ≈6686
g [AUI] loan indicator ≈11008
gu [SGB] shelfmark with blanks 11
2017 [YOP] year of publication ≈10067
2014 [YOP] year of publication ≈17214
u [AUI] loan indicator ≈172315
201712? [DTM] date 1601
c [AUI] loan indicator ≈3493
2013 [YOP] year of publication ≈21555
 
1 - 5 of 5